Algemene voorwaarden

de kleine lettertjes

ALGEMENE VOORWAARDEN BEAU À BO

Artikel 1 Definities

1.BEAU À BO, gevestigd te Oldenzaal, KvK-nummer 86753037, wordt in deze algemene voor-waarden aangeduid als fotograaf.
2.De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
3.Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan fotograaf tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaar-den van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens fotograaf waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaar-den niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door fotograaf in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
3.Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. Fo-tograaf is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal zij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor klant, heeft klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.
4.De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes

1.Indien in het aanbod geen afwijkende termijn is vermeld, komt deze na 14 kalenderdagen te vervallen.
2.Fotograaf kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrij-pen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

1.De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeen-komst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2.Op de offerte staat de (pakket)prijs van de gekozen dienst(en) vermeld. Eventuele reiskosten, evenals nabestellingen, locatie, meerkosten, huur van apparatuur en wijzigingen in de stan-daard stijl zijn hier niet bij inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.
3.Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Fotograaf komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Definitieve content zal niet worden geleverd voor de volledi-ge betaling is voldaan.
4.De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Fotograaf heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Indien zij dit doet binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, heeft de particuliere klant het recht op ont-binding van de overeenkomst.
5.Indien nodig ontvangt klant een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig aan klant worden gecommuniceerd, enkel na goed overleg worden uitgevoerd en worden berekend op basis van de door fotograaf vooraf kenbaar gemaakte tarieven.
6.Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hier-over schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of de werkzaamheden eerder aan dienen te vangen dan wel opgeleverd dienen te worden.
7.Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden bere-kend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8.Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
9.In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vor-deringen van fotograaf onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

Artikel 5 Informatieverstrekking
1.Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan fotograaf.
2.Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking ge-stelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Fotograaf zal de gegevens ver-trouwelijk behandelen.
3.Klant vrijwaart fotograaf voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit arti-kel gestelde.
4.Stelt klant niet of niet tijdig, zoals aangegeven bij het aangaan van de overeenkomst, de ver-langde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1.Fotograaf voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
2.Klant is op de hoogte van de standaard stijl van fotograaf.
3.Fotograaf is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
4.Fotograaf kan niet garanderen dat elk moment op een shoot wordt vastgelegd.
5.Klant zorgt ervoor dat de omstandigheden tijdens de werkzaamheden zo gunstig mogelijk zijn.
6.Indien fotograaf bij de uitvoering van haar opdracht tegenwerking ondervindt van derden, is zij niet aansprakelijk voor de verminderde resultaten als gevolg hiervan.
7.Indien klant niet tevreden is met de content, door omstandigheden die vooraf kenbaar waren, kan dit niet als reden gelden om de werkzaamheden kosteloos opnieuw te doen.
8.Indien klant later aanwezig is dan de overeengekomen tijd, komt deze tijd te vervallen.
9.Klant is zelf verantwoordelijk voor omgevingsfactoren, deze kunnen later niet kosteloos worden aangepast.
10.Klant is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het door fotograaf gegeven advies. Het eindresultaat blijft afhankelijk van medewerking van klant.
11.Fotograaf zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of haar professionaliteit.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

1.Indien partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanpassingen wensen, wordt daar-voor een nieuwe offerte opgemaakt.
2.Fotograaf heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of om-standigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring in de vertrouwensrelatie. Fo-tograaf is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
3.Indien onvoorziene omstandigheden zich voordoen en fotograaf hierdoor verhinderd is de op-dracht uit te voeren, heeft fotograaf het recht om de overeenkomst te onderbreken of te ver-plaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake bij ziekte, extreme weers-omstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.
4.Indien fotograaf verhinderd is om de opdracht uit te kunnen voeren, wordt de datum van de fotoshoot verplaatst naar een ander moment. Wanneer verplaatsing niet mogelijk is, zal zij sug-gesties aandragen voor vervanging, waarbij de nabewerking indien mogelijk en onder voor-waarden door fotograaf zal worden voltooid. Indien niet tot een passende oplossing gekomen kan worden, heeft klant recht op ontbinding van de overeenkomst. Dit geeft klant geen recht op een schadevergoeding.
5.In geval van extreme weersomstandigheden is fotograaf bevoegd om tot 1 kalenderdag voor-afgaand aan de shoot deze te verzetten.
6.Annulering door klant is enkel schriftelijk mogelijk. Klant kan de overeenkomst gesloten op af-stand tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de werkzaamheden binnen de eerder genoemde 14 kalenderdagen volledig zijn uitgevoerd, of de overeenkomst b2b is aangegaan.
7.Buiten de wettelijke bedenktijd gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een shoot wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
8.Eventuele gemaakte kosten voor derde partijen gemaakt door fotograaf kunnen worden door-berekend aan klant.
9.Voor verplaatsingen, anders dan verplaatsingen door een overmachtssituatie, geldt dat een verplaatsing naar een datum in hetzelfde jaar de geoffreerde prijs gehanteerd blijft. Bij ver-plaatsingen naar een volgend jaar is fotograaf gerechtigd nieuwe tarieven in rekening te bren-gen.

Artikel 8 Overmacht

1.In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekenhuisopnames, ongevallen, brand, een pandemie, een epidemie of overheidsmaatregelen.
2.In geval van een b2c-overeenkomst kan klant niet verplicht worden de overeenkomst te ver-plaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang par-tijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken partijen samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende op-lossing, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.
3.In het geval van een b2b-overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te ver-plaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen.
4.Wanneer klant de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie of epidemie, maar de overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is fotograaf gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.
5.Wanneer fotograaf niet aan alle verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen doordat zij overheidsmaatregelen naleeft, kan dit niet als wanprestatie worden aangemerkt. Zij zal zich ten volste inspannen om tot een goed eindresultaat te komen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

1.Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij scha-de opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2.Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat onjuiste gegevens zijn doorgege-ven door klant.
3.Fotograaf is niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen en vertragingen door derden.
4.Fotograaf is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden.
5.Fotograaf is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigen-dommen.
6.Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.
7.Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en betaling om op locatie te fo-tograferen.
8.Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefoto-grafeerd te worden.
9.Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de content en voor het maken van back-ups.
10.Wanneer klant schade toebrengt aan apparatuur van fotograaf, dient klant de taxatiewaarde te betalen.
11.Indien de SD-kaart corrupt gaat voordat de content is geleverd, kan de shoot kosteloos op-nieuw plaatsvinden.
12.Fotograaf is niet aansprakelijk voor onjuiste gegevens doorgegeven door klant.
13.Klant is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het gegeven advies.
14.In het geval dat fotograaf schadevergoeding is verschuldigd aan klant voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan tweemaal het factuurbe-drag dat door fotograaf aan klant in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
15.Klant vrijwaart fotograaf tegen aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en fotoproducten.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

1.De intellectuele eigendomsrechten op de door fotograaf aan klant ter beschikking gestelde materialen, advies en content, evenals de intellectuele eigendomsrechten op het merk van fo-tograaf, de handelsnaam en afbeeldingen op haar website en/of socials, berusten bij fotograaf. Het is klant niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie, tenzij anders overeengekomen.
2.Klant is niet bevoegd de content te gebruiken buiten de doeleinden zoals overeengekomen.
3.Wanneer wordt gewenst de content te gebruiken buiten deze doeleinden, dient klant een aan-vullende overeenkomst af te sluiten.
4.Indien content commercieel of op andere kanalen dan de eigen kanalen van klant gebruikt wenst te worden, dient toestemming verkregen te worden van fotograaf en aan naamsvermel-ding te worden gedaan.
5.Het is niet toegestaan om content in te sturen voor wedstrijden, tenzij anders overeengeko-men.
6.Klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken. Dit omvat tevens het gebruik van (Instagram) filters, aanpassen van licht en kleur.
7.Het staat klant vrij om de voor haar gemaakte content te publiceren op eigen kanalen mits aan naamsvermelding wordt gedaan, tenzij anders overeengekomen.
8.Wanneer in strijd wordt gehandeld met dit artikel, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op de vergoeding van de overige geleden schade.
9.Toestemming voor de opname van de gemaakte content voor klant ten behoeve van het port-folio van fotograaf wordt verleend via het toestemmingsformulier.

Artikel 11 Bijzondere bepalingen

1.Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen.
2.Fotograaf behoudt het recht om een deel van een shoot te annuleren in het geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door klant of aanwezigen. In geval de werkzaamheden hierdoor niet worden voltooid, kan klant geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

Artikel 12 Levering

1.Fotograaf spant zich in om de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren.
2.De geschatte levertermijn die partijen zijn overeengekomen dient in acht te worden genomen, maar aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend.
3.De geselecteerde content zal door fotograaf worden bewerkt in haar gebruikelijke stijl.
4.Fotograaf is niet gehouden om niet-geselecteerde of onbewerkt (RAW) materiaal aan te leve-ren.
5.De definitieve content wordt niet geleverd voordat volledige betaling is voldaan, tenzij anders overeengekomen.
6.Klant verklaart bekend te zijn met de standaard stijl van fotograaf.
7.Er wordt enkel nabewerkt op kleur, licht en contrast. Wijzigingen zoals het verwijderen van ob-jecten of aanpassingen aan gezicht of lichaam zitten niet bij de geoffreerde prijs inbegrepen.
8.Aanvullende eisen van klant leveren meerwerk op.
9.Na ontvangst van de content is klant verantwoordelijk voor het maken van een back-up.
10.Indien klant foute leveringsinformatie doorgeeft, is fotograaf hier niet voor aansprakelijk.

Artikel 13 Fotoproducten

1.Het herroepingsrecht geldt niet voor de aanschaf van gepersonaliseerde producten, zoals een fotoalbum. De aangegeven tarieven en levertijden zijn behoudens wijzigingen van leverancier.
2.Op fotoproducten zijn de garantiebepalingen van leverancier van toepassing.
3.Fotograaf zal albums naar eigen inzicht van fotograaf worden ontworpen, waarbij zij zo redelij-kerwijs mogelijk rekening zal houden met wensen van klant. Fotograaf kan niet garanderen dat de door klant aangegeven wensen beschikbaar zijn bij de leverancier of alle wensen in het ont-werp worden meegenomen. Klant komt tot driemaal de mogelijkheid toe wijzigingen aan te brengen in het ontwerp.
4.Zodra het fotoproduct is goedgekeurd, betaald en besteld, kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht.

Artikel 14 Cadeaubonnen

1.Cadeaubonnen dienen vooraf te worden betaald en zijn tot 2 jaar na uitgiftedatum geldig.
2.Op het moment dat een cadeaubon wordt ingewisseld, gelden de tarieven die op dat moment worden gehanteerd. Het bedrag van de cadeaubon wordt als korting verrekend.
3.Een cadeaubon kan nadrukkelijk niet retour worden genomen en kan evenmin worden ingewis-seld voor contanten.

Artikel 15 Klachten

1.Klant dient klachten over de geleverde diensten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. Fotograaf streeft ernaar binnen 7 ka-lenderdagen op klachten te reageren.
2.Klachten tijdens een shoot dienen direct bij het zien van een preview kenbaar te worden ge-maakt, zodat deze klachten op het moment zelf hersteld kunnen worden.
3.Indien de klacht later bekend wordt gemaakt, zullen wijzigingen worden doorgevoerd op basis van het gebruikelijke uurtarief.
4.Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 16 Geschilbeslechting

1.Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2.Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben inge-spannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3.Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin fotograaf is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
4.In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorde-ringen en verweren jegens fotograaf en betrokken derden 12 maanden.